RYHMÄKUVAUKSET

Varhaisiän kuvataidekasvatus (VK) 4-6 v.

Varhaisiän kuvataidekasvatus lähtee ajatuksesta, että leikki ohjaa oppimista. 

Leikki, tutkiminen ja oppiminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Toiminta on moniaistista ja monitaiteista. Toiminnan tavoite on antaa lapselle vahva pohja myöhempiä opintoja varten siten, että ihmettelyn kyky ja tutkiva ote oppimiseen ja oppimisen ilo säilyy läpi koko opintopolun. Opintojen aikana jaetaan löytöjä ja kokemuksia ja opitaan iloitsemaan niistä yhdessä. 

Opinnoissa tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja kuvan tekemisen tapoihin sekä harjoitetaan motoriikkaa. Opinnoissa harjoitellaan itsenäisesti- ja vertaisryhmässä toimimista, rohkaistaan olemaan osallisena ja tuomaan esille omia ajatuksi ja ideoita ja tulkintoja nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta. Samalla opitaan kuulemaan ja huomioimaan toista, hyväksymään erilaisuutta ja huolehtimaan omasta ympäristöstä.

Varhaisiän kuvataidekasvatuksen opetussuunnitelmassa huomioidaan lapsen kiinnostuksen kohteet, osaaminen ja yksilölliset tarpeet. Oppimisympäristö tukee lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista. Ilmapiiri on turvallinen rohkaiseva ympäristö, jossa lasta arvostetaan ja hänestä ollaan kiinnostuneita sellaisena kuin hän on. 

Varhaisiän opinnot voidaan aloittaa neljän vuoden ikäisenä, ne kestävät kaksi vuotta, jonka jälkeen oppilas siirtyy kuvataiteen perusopintoihin. Varhaisiän kuvataidetunnin pituus on 45 – 60 minuuttia.

Perusopinnot (PO 1, PO 2 ja PO 3) 6 -13 v. (6-14 v.)

Perusopintojen alkuvaiheessa sovelletaan varhaisiän kuvataideopintojen leikinomaista otetta oppimiseen. Kiinnitetään huomiota prosessiin ja sen eri vaiheiden merkitykseen lopputuloksessa. Opinnoissa kannustetaan etenevästi itsenäiseen ja omaehtoiseen työskentelytapaan ja ilmaisumuotoon. Harjoitellaan valintojen tekemistä ja asettamaan tavoitteita itse mm. reflektoimalla omaa osaamista. 

Perusopintojen opintokokonaisuudet ja opetussuunnitelma on suunniteltu siten, että jokaisella olisi mahdollisuus perusopintojen aikana löytää itselleen yksi tai useampi merkityksellinen ja ominainen ilmaisumuoto ja väline. Oman ilmaisumuodon kehittämiseksi opetus kannustaa tutun ja turvallisen lisäksi kokeilemaan myös uusia, itselle vieraitakin ilmaisumuotoja. 

Perusopinnoissa jatketaan jo varhaiskasvatukseen sisältyvää  pedagogiikkaa, oppilasta rohkaistaan olemaan osallisena ja tuomaan esille omia ajatuksia, ideoita ja tulkintoja nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta. Samalla opitaan kuulemaan ja huomioimaan toista, hyväksymään erilaisuutta ja huolehtimaan omasta ympäristöstä.

Sekä varhaisiän kuvataidekasvatus että perusopinnot sisältävät monipuolisesti erilaisia kuvantekemiseen liittyviä harjoitteita kuten piirustus, maalaus, muotoilu ja digitaalinen ilmaisu, sekä erilaisia kokeellisia ilmaisumuotoja hyödyntäen. Opintokokonaisuuksien tavoitteena on välittää oppilaille perustiedot ja taidot, joista on turvallista ja motivoivaa siirtyä kohti syventäviä opintoja.

Syventävät opinnot (SO)

Syventävissä opinnoissa painotetaan oman ilmaisun löytämiseen ja kehittymiseen oppilaan itsensä valitsemassa työpajassa. Syventävissä opinnoissa kehitetään edelleen kykyä reflektoida omaa työskentelyä, harjoitetaan kykyä löytää yhteyksiä oman työskentelyn ja ympäröivän maailman välillä, sekä kykyä transferoida havaittua ja opittua. Tavoitteena on, että työskentely muuttuu oppilaslähtöisesti johdonmukaisemmaksi. 

Syventävät opintokokonaisuudet ovat keskenään vaihtoehtoisia. Mikäli oma ilmaisumuoto ja työtapa on  löytynyt perusopintojen aikana, voi oppilas syventyä juuri tähän itselleen merkitykselliseen tapaan ja laajentaa osaamistaan. Jos oppilaalla on tarve ilmaista itseään useamman eri muodon kautta, voi hän valita keskenään vaihtoehtoisista työpajoista itselleen sopivimmat. Syventävien opintojen aikana tai niiden päätteeksi tehdään lopputyö, joka on itsenäinen opinnäytetyö valitusta aiheesta, lopputyön ohjaajana toimii oma opettaja.

Syventävien opintojen työpajat

Keramiikan ja muotoilun syventävät opinnot (KEMU) 13-18 v. (14-18 (20) v)

PO 3 ja Keramiikan ja muotoilun -syventävissä opinnoissa keskitytään muotoon ja tilaan ilmiönä. Tutkitaan muodon ja tilan suhteita, rakennetaan kokeellisia ja tarkemmin suunniteltuja teoksia. Muodon ja tilan lisäksi tutkitaan, miten esimerkiksi valo, väri, aika ja liike vaikuttavat ja tulevat esiin työskentelyprosessissa  ja valmiissa teoksissa. 

Työskentely on kolmiulotteista, mutta toisinaan tunneilla myös piirretään ja maalataan. Tavoitteena on tukea ja kannustaa oppilaan oman ilmaisullisen käsialan kehittymistä yhä itsenäisempään suuntaan. Suuntaus voi olla esimerkiksi enemmän muotoiluun ja desiginin välimailla tai kohdistua taiteelliseen ilmaisuun veistosten muodossa. Materiaalioppi, tekniikat, oman toiminnan reflektio ja dokumentointi sekä näyttelykäynnit ja historian tuntemus ovat osa opetuksen kokonaisuutta. 

Piirustuksen ja maalauksen syventävät opinnot

Piirustus -maalaus – muotoilu syventävät opinnot

Teckning- målning fördjupade studier (TEMÅ)