OPINTO-OPAS

KOULU

Kauniaisten kuvataidekoulu on Suomen ensimmäinen kuvataidekoulu. Se on perustettu vuonna 1978. Kuvataidekoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Opetuksessa toteutetaan kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelmaa, jonka Kauniaisten kaupungin kulttuurivaliokunta on hyväksynyt kokouksessaan 13.6.2018 (§22) ja opetushallitus vuodesta 2020 lähtien.

Opetusta annetaan 4–20-vuotiaille lapsille ja nuorille kerran viikossa toimivissa opetusryhmissä, lisäksi yli 10-vuotiaille oppilaille järjestetään lauantaisin, kolmesti lukukaudessa OMA TUNTI -joka kuuluu osana oppilaan laskennalliseen laajan kuvataideopetuksen tuntimäärään. Näiden lisäksi oppilaiden on mahdollista opiskella myös rinnakkaisryhmissä. Opetusta annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Tavoitteellisen ja vuodesta toiseen etenevän opetuksen sisältö ja metodit on suunniteltu ottaen huomioon oppilaiden ikä- ja kehitysvaihe. Lukukauden pituus on syksyllä 16- ja keväällä 18, yhteensä 34 opetuskertaa. Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. Taiteen perusopetuksen lisäksi koulu järjestää lyhytkursseja ja työpajoja.

OPINNOT

Opinnot Kauniaisten kuvataidekoulussa muodostuvat varhaisiän kuvataidekasvatuksesta, kuvataiteen perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opiskelun pääpaino on aktiivisessa, omakohtaisessa kuvanteossa.

Opiskelu kuvataidekoulussa tarjoaa hauskan harrastuksen lisäksi tietoja, taitoja ja valmiuksia myös kuvataiteen jatko-opintoihin. Syventävien opintojen aikana oppilaalla on mahdollisuus tehdä oma taiteellinen, itsenäinen lopputyö. Opintojen päättyessä ja lopputyön suoritettuaan oppilas saa päättötodistuksen. Itsenäisen ja ohjatun työskentelyn lisäksi oppilaita rohkaistaan toimimaan ryhmässä. Kuvallisen ilmaisun lisäksi harjoitellaan sosiaalisia taitoja teosten tarkastelua, taidepuhetta ja rakentavaa palautteen antoa.

Kuvataidekoulussa kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa. Kuvallisen ilmaisun lisäksi harjoitellaan teosten tarkastelua, taidepuhetta ja rakentavaa palautteen antoa. Kuvataidekoulun tavoitteena on luoda perusteet esteettisen kasvatuksen kuvallisen alueen kehittämiseksi. Kuvataide luo oppilaille mahdollisuuksia jäsentää ja reflektoida maailmaa kuvallisen työskentelyn kautta ja avaa oppilaille kuvallisen ajattelun mahdollisuuksia monitaiteisin ja –tieteisin menetelmin.

Koulussa pyritään luomaan ilmapiiri, jossa jokainen voi kehittää omaa yksilöllistä ilmaisutapaansa, jossa tuetaan ryhmätyötaitoja ja kunnioitetaan toisten työskentelyä ja jossa arviointia ohjataan rohkaisevaan suuntaan. Koulun tavoitteena on edistää myönteisten asenteiden kehittymistä visuaalisiin tehtäviin sekä kuvalliseen kulttuuriin ja sen ilmenemismuotoihin.

Opetus jakautuu neljään jaksoon ikävaiheittain:

Varhaisiän kuvataideopetus (VK, 4–6-vuotiaat);

Tutustutaan leikinomaisesti kuvataiteeseen.

Perusopetus (PO1 ja PO2, 6–12-vuotiaat)

Opitaan kuvataiteen perustietoja ja –taitoja.

Perusopetus 3 ja Syventävät opinnot (PO 3 ja SO, 12–20-vuotiaat);

Oppilaat keskittyvät yhteen tai useampaan valitsemaansa kuvataiteen erityisalueeseen, laajentavat taitojaan sekä persoonallista kuvallista ilmaisua. Työpajaopetus syventää taitoja kohti ammatillisia opintoja.

ILMOITTAUTUMINEN

Kuvataidekouluun ilmoittaudutaan Eepoksen kautta. Koulun 12 vuoden opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan vain kerran. Jatkopaikka jokaiselle oppilaalle säilyy automaattisesti vuodesta toiseen, mikäli ette tee päätöstä kuvataidekoulun lopettamisesta.

Kuvataidekoulussa ei ole pääsykokeita. Oppilaan kiinnostus kuvataidetta ja kädentaitoja kohtaan riittää perusteeksi aloittaa kuvataidekoulu. Taidot ja oma ilmaisu kehittyvät harjoituksen myötä.

LUKUKAUSIMAKSUT

Varhaisiän kuvataideopinnot 4–6 vuotiaat 1,33 opetustuntia /vko 150 €

Perusopetus PO 1: 2 opetustuntia / vko 180 €

Perusopetus PO 2: 2,67 opetustuntia / vko 200 €

Perusopetus PO 3 ja Syventävä opetus 3 opetustuntia / vko 210 €

Ulkopaikkakuntalaislisä: 30 €

ALENNUKSET

Sisaralennukset: 20 euroa ensimmäisestä sisaruksesta, seuraavista sisaruksista 10 euroa
Rinnakkaisryhmät: 50 euroa
Ulkopaikkakuntalaislisä: 30 euroa, muut kuin Kauniaisissa asuvat

Lukukausimaksuista lähetetään lasku koteihin lukukausien alkamisen jälkeen Eepoksen kautta. Lukuvuodessa on kaksi lukukautta.

MAKSUJÄRJESTELYT JA VAPAAOPPILASPAIKAT

Maksujärjestelyissä olkaa ystävällinen ja ottakaa yhteys rehtoriin sähköpostitse.

Koululla on myös vapaaoppilaspaikkoja, jotka myönnetään taloudellisin ja sosiaalisin perustein.

LOPETUS JA OPPILASPAIKKAPERUUTUKSET

Oppilaspaikan peruutuksesta ja lopettamisesta tulee välittömästi tehdä kirjallinen ilmoitus sähköpostilla. Lopettamispäiväksi tulee päivä, jolloin lopetusilmoitus toimitetaan.

Ilmoittamatta jättäminen vie oppilaspaikan joltain toiselta. Tästä syystä noudatamme seuraavaa käytäntöä:

peruutus opetusviikoilla 1–3 peruutusmaksu 20 euroa (toimistomaksu)
peruutus opetusviikoilla 4–6 maksu puolet lukukausimaksusta
peruutus myöhemmin kuin viikolla 6 maksetaan täysi lukukausimaksu

VÄLIVUOSI

Kuvataidekoulusta on mahdollista pitää välivuosi matkan, sairauden tms. vuoksi. Jos haluatte pitää välivuoden tai lopettaa kuvataidekoulun, ilmoittakaa asiasta kansliaan sähköpostitse mahdollisimman pian, mieluiten ennen käynnissä olevan lukukauden päättymistä. Ilmoittamatta jättämisessä noudatamme samaa periaatetta kuin oppilaspaikkaperuutuksissa (ks. yllä).

VALMISTAUTUMINEN OPETUSTUNNEILLE

Kuvataidekoulun opetukseen kuuluvat materiaalit sisältyvät lukukausimaksuun. Kuvataidekoululla on esiliinoja oppilaiden käyttöön, mutta tästä huolimatta tunneille kannata tulla sellaisessa vaatetuksessa, joka saa likaantua esim. saveen tai maaliroiskeisiin. Ulkojalkineita ei suositella käytettäväksi luokkatiloissa.

POISSAOLOT

Poissaoloista tulee ilmoittaa omalle opettajalle hyvissä ajoin. Yhden kerran poissaoloa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa. Koulu seuraa oppilaiden osallistumista tunneille ja ilmoittaa kotiin, mikäli oppilas ilmoittamatta on poissa tunnilta kolme tai useampia perättäisiä kertoja. Poissaoloja opetustunneilta ei yleensä korvata, sillä kaikki ryhmät toimivat omalla tavallaan, eri opettajat noudattavat oman ryhmänsä opetussuunnitelmaa. Poikkeustapauksista sovittaessa kannattaa ottaa yhteys omaan opettajaan ja koulun rehtoriin.

OPPILAAN SAIRASTUESSA

Kuvataidetunneille ei saa tulla sairaana. Lepo auttaa jaksamaan sitten tervehdyttyä, eivätkä flunssat ja muut pöpöt pääse tarttumaan oppilaisiin ja opettajiin. Mikäli oppilas sairastuu opetustunneilla, ilmoitetaan tästä vanhemmille. Oppilasta ei kuitenkaan lähetetä tunneilta kotiin yksin, mikäli vanhempia ei tavoiteta.

Onnettomuustapauksissa otetaan aina yhteys kotiin ja sairaanhoitohenkilökuntaan. On tärkeää, että koululla on aina saatavilla vanhempien ajankohtaiset yhteystiedot. Oppilaan tapaturmavakuutuksista vastaa OP Pohjola.

OPETTAJAN ESTYMINEN

Mikäli opettaja on estynyt pitämään omia opetustunteja, pyritään ensisijaisesti löytämään opettajalle sijainen. Jos opettaja esim. sairastuu äkillisesti eikä sijaista voida löytää, järjestetään opetustunti muuna sovittuna ajankohtana. Opetuskerran peruuntumisesta ilmoitetaan koteihin sähköpostitse tai tekstiviestillä. Äkillinen peruutusilmoitus laitetaan myös ulko-ovelle.

NÄYTTELYKÄYNNIT

Opettajan ja oppilaiden yhteiset näyttelykäynnit voivat olla osa opetusta. Näyttelykäynnit korvaavat pituudesta riippuen yksi- tai kaksi opetuskertaa. Näyttelykäynneistä informoidaan oppilaan huoltajia ja ohjeistetaan oppilaita hyvissä ajoin. Kuvataidekoulu maksaa ryhmänäyttelykäyntien kustannukset.

Mikäli niin sovitaan, oppilaat voivat ottaa mukaan evästä. Myös vanhemmat voivat osallistua näyttelykäynteihin omalla kustannuksella. Kannattaa kuitenkin huomioida, että opastusryhmän koko on yleensä rajattu. Tämän vuoksi on mahdollista, että vanhemmat eivät aina mahdu mukaan opastettavaan ryhmään.

Työpajaopetuksessa oleville ja lopputyötä suorittaville suositellaan yhteisten näyttelykäyntien lisäksi itsenäisiä omavalintaisia näyttelykäyntejä. Itsenäiset näyttelykäynnit, niiden dokumentointi ja analyysi ovat osa opintoja.

OPEUSRAPORTIT JA ARVIOINTI

Lukuvuoden päätteeksi oppilaille jaetaan opetusraportti, joka on opettajan vapaamuotoisesti kirjoittama lyhyehkö luonnehdinta lukukauden opetuksen tavoitteista ja sisällöistä. Oppilasarviointia kuvataidekoulussa suoritetaan suullisella palautteella, se on aina rakentavasti muotoiltua ja oppilaan oppimista tukevaa. Arvioinnin tavoitteena on myös kannustaa oppilasta arvioimaan itse omia vahvuuksiaan, sekä oppimista edistäviä tekijöitä.

LOPPUTYÖ

Lopputyö on taiteellinen ja itsenäinen opinnäytetyö, johon kuuluu myös kirjallinen osuus. Lopputyön sisällöstä ja toteutustavasta päättää oppilas. Lopputyö toteutetaan ryhmittäin taiteilijaopettajan ohjauksessa ja se arvioidaan. Lopputyö suoritetaan työpajaopintojen päätteeksi.

Lopputyönäyttely ja kirjallisen osuuden esittely sisältyvät lopputyön suorittamiseen. Lopputyön suorittaminen on prosessi, joka antaa oppilaalle valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin tai ylipäätään vahvistaa oppilaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn myös muilla aloilla. Lopputyöhön kuuluu kurssi, josta peritään erillinen osallistumismaksu. Osallistumismaksu kattaa kurssin, ohjauksen ja arvioinnin. Lopputyön arviointi on numeerinen ja kirjallinen.

Osa oppilaitoksista myöntää hakijalle lisäpisteen lopputyön suorittamisesta, tästä kysyä voi oppilaitoksesta, johon haetaan.

Lisätietoja lopputyön suorittamisesta löytyy kotisivuilta: ks. Lopputyöohjeet

OPINTO- JA PÄÄTTÖTODISTUKSET

Koululta saa pyydettäessä opintotodistuksen, josta ilmenee suoritetut opinnot ja opiskeluvuodet. Myös opettajan lausunto on mahdollista liittää opintotodistukseen. Päättötodistus myönnetään koko opintokokonaisuuden ja lopputyön suorittaneille. Opintoja voidaan katsoa suoritetuksi myös hyväksi lukien. Opintojen hyväksi lukemisesta päättää kuvataidekoulu.

Huom! Opinto- ja päättötodistukset tulee pyytää hyvissä ajoin ennen muihin oppilaitoksiin pyrkimistä. Todistukset toimitetaan kahden viikon kuluessa pyynnöstä koulun lukukauden aikoina.

JULKAISULUPA

Oppilaitos pyytää JULKAISULUPAA koskien koulun käyttämiä tiedotteita markkinointia ja sosiaalista mediaa. JULKAISULUPAAN voi määrittää tiedot oppilaan teoksiin ja oppilasta itseään kuvaavan materiaalin sekä nimen käyttöön. Kuvankäyttölupa on jatkuva, ellei toisin ilmoiteta ja tehdään ilmoittautumisen tai jatkoilmoittautumisen yhteydessä Eepoksessa.

KONFLIKTITILANTEET

Mikäli havaitsette kuvataidekoulussa hankaluuksia, joiden vuoksi oppilaan on vaikea käydä kuvataidekoulua, esimerkiksi riita- tai kiusaamistilanteita, olkaa heti yhteydessä oppilaan omaan opettajaan ja/tai koulun rehtoriin.

Vastaavasti mikäli opettaja havaitsee ongelmatilanteita, jotka eivät ratkea yhteisellä sovittelulla, ilmoitetaan asiasta oppilaiden huoltajille. Kuvataidekoulussa on nollatoleranssi kiusaamistilanteisiin ja ongelmat pyritään ratkaisemaan rakentavassa yhteistyössä ja tilannetta seurataan myös tapahtuman jälkeen.

OPPILASTA KOSKEVAT ERITYISTIEDOT

Mikäli lapsellanne on jokin allergia, sairaus tai muu asia, joka vaikuttaa oppilaan olemiseen kuvataidekoulussa tai muusta syystä haluatte informoida opettajaa tai koulun rehtoria, voitte mielellänne näin tehdä. Kuvataidekoulun henkilökunnalla on oppilasta koskeva vaitiolovelvollisuus.

Oppilasta koskevia tietoja käytetään ainoastaan edistämään oppilaan hyvinvointia ja pärjäämistä kuvataidekoulussa.

TIETOSUOJA

Koulu noudattaa ja soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), joka tuli voimaan 25.5.2018. Henkilötietoja käsitellään suurella huolella ja henkilökuntaa on tästä ohjeistettu. Tietosuoja-asioista vastaa rehtori ja yhteyshenkilö on opintosihteeri.

KUVATAIDEKOULUN KANNATUSJÄSENYYS

Kuvataidekouluun ilmoittautuessa oletuksena on samalla kannatusyhdistyksen jäsenyys. Vapaaehtoien jäsenmaksu on lukukausittain 5 euroa ja se on liitetty lukukausimaksuun. Mikäli ette halua jäsenyyttä, maksatte lukukausi maksussa olevan summan miinustettuna viidellä eurolla.

Kuvataidekoulun syys- ja kevätkokouksissa äänioikeus on jäsenmaksun maksaneilla henkilöillä.

KANNATUSYHDISTYKSEN HALLITUS

Kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta sekä kuudesta varsinaisesta ja kuudesta varajäsenestä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kausi on kaksivuotinen, varapuheenjohtaja valitaan vuosittain. Hallitus kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa,

Kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä toimii koulun rehtori. Rehtorin esimies on hallituksen puheenjohtaja.

YHTEYSTIEDOT:

Rehtori: hannamaija.heiska@granikuvis.fi 040 5213036

Opintosihteeri: ann-christine.traskelin@granikuvis.fi 045 1314580

Opettajat: etunimi@granikuvis.fi

Laskutus: Raija Koskinen toimisto@granikuvis.fi

Toimisto/Eepos-yhteydenotot: granikuvis@granikuvis.fi 

Oppilaiden ja vanhempien Eepos-palvelu: granikuvis.eepos.fi