Varhaisiän

kuvataidekasvatus

VK/FS 4-6v

Varhaisiän kuvataidekasvatus lähtee ajatuksesta, että leikki ohjaa oppimista. 

Leikki, tutkiminen ja oppiminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Toiminta on moniaistista ja monitaiteista. Toiminnan tavoite on antaa lapselle vahva pohja myöhempiä opintoja varten siten, että ihmettelyn kyky ja tutkiva ote oppimiseen ja oppimisen ilo säilyy läpi koko opintopolun. Opintojen aikana jaetaan löytöjä ja kokemuksia ja opitaan iloitsemaan niistä yhdessä

Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti ja ilmiöpohjaisin menetelmin erilaisiin materiaaleihin ja kuvan tekemisen tapoihin. Lisäksi harjoitellaan itsenäisesti- ja vertaisryhmässä toimimista, toimimaan ryhmässä ja kunnioittamaan toisen työskentelyä. Opetus on kannustavaa ja osallisuuteen rohkaisevaa.

Opetussuunnitelmassa huomioidaan lapsen kiinnostuksen kohteet, osaaminen ja yksilölliset tarpeet. Oppimisympäristö tukee lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista. Ilmapiiri on turvallinen rohkaiseva ympäristö, jossa lasta arvostetaan ja hänestä ollaan kiinnostuneita sellaisena kuin hän on.

Perusopintojen alkuvaiheessa sovelletaan varhaisiän kuvataideopintojen leikinomaista, otetta oppimiseen. Kiinnitetään huomiota prosessiin ja sen eri vaiheiden merkitykseen lopputuloksessa. Koulussa rohkaistaan olemaan osallisena ja tuomaan esille omia ajatuksia, ideoita ja tulkintoja nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta. Samalla opitaan kuulemaan ja huomioimaan toista, hyväksymään erilaisuutta ja huolehtimaan omasta ympäristöstä. 

Opinnoissa kannustetaan etenevästi itsenäiseen ja omaehtoiseen työskentelytapaan ja ilmaisumuotoon. Harjoitellaan valintojen tekemistä ja asettamaan tavoitteita itse mm. reflektoimalla omaa osaamista. Perusopintojen opintokokonaisuudet ja opetussuunnitelma on suunniteltu siten, että jokaisella olisi mahdollisuus perusopintojen aikana löytää itselleen yksi tai useampi merkityksellinen ja ominainen ilmaisumuoto ja väline. Oman ilmaisumuodon kehittämiseksi opetus kannustaa tutun ja turvallisen lisäksi kokeilemaan myös uusia, itselle vieraitakin ilmaisumuotoja.

Kuvataiteen perusopinnot sisältävät monipuolisesti erilaisia kuvantekemiseen liittyviä harjoitteita: piirustusta, maalausta, muotoilua ja mediaa, sekä erilaisia kokeellisia ilmaisumuotoja hyödyntäen. Opintokokonaisuuksien tavoitteena on välittää oppilaille perustiedot ja taidot, joista on turvallista ja motivoivaa siirtyä kohti syventäviä opintoja. 

Perusopinnot

PO1 6-10v

PO2 10-12v

PO3 12-14v