OPINNOT

Kuvataidekoulun tavoitteena on vahvistaa oppilaiden oppimisen iloa, opiskelumotivaatiota, ongelmanratkaisutaitoja ja luovaa ajattelua. Oppilaat oppivat asettamaan omia oppimiseen liittyviä tavoitteita ja tekemään opintoihin liittyviä valintoja niiden pohjalta. Kuvataideopintojen edetessä oppilaat kykenevät ottamaan yhä enemmän vastuuta omaa oppimista ohjaavasta toiminnasta.

Laajan oppimäärän opintojen monipuolisuus luo jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden löytää juuri hänelle itselleen merkityksellisen ilmaisu- ja työskentelytavan. Edistyessään hän syventää omaa taidesuhdettaan, ilmaisuaan ja materiaalintuntemustaan, sekä oppii toimimaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa. 

Oman ilmaisun lisäksi kuvataidekoulussa opitaan tarkastelemaan muiden kuvallista ilmaisua ja arvostamaan sitä. Sekä omista, että toisten teoksista opitaan keskustelemaan rakentavasti.

Perusopintojen opinnot sisältävät monipuolisesti kuvallisen ilmaisun tekniikoita: piirustus ja maalaus, keramiikka ja muotoilu, rakentelu ja digitaalinen taide, sekä erilaiset kokeelliset menetelmät. Syventävissä opinnoissa oppilas valitsee sen työpajan, jossa hän parhaiten kokee voivansa kehittää itselleen ominaista ilmaisua. Opetus sisältää näyttelyvierailuja ja yhteistyötä eri kulttuuri-instanssien kanssa. Opetussuunnitelmassa on huomioitu moniaistiset menetelmät, taiteiden ja tieteidenvälisyys, oppilaslähtöisyys ja ilmiöpohjainen oppiminen. Sekä kuvataiteen historia, että ajankohtaiset ilmiöt ja ilmaisumuodot huomioidaan opetuksessa. Kuvataidekoulun toimintakulttuuri kannustaa osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen, sekä ympäristö- ja ekokologiatietoisuuteen.  Tavoitteena on kokonaisvaltainen oppimiskokemus, joka sisältää uusia havaintoja, oivalluksia ja kehittymistä. 

Koko opetuskokonaisuuden kesto laajassa oppimäärässä on n. 8–12 vuotta riippuen siitä, opiskellaanko kuvataidetta rinnakkaisryhmissä ja minkä ikäisenä opinnot aloitetaan. Opinnot kuvataidekoulussa voidaan aloittaa minkä ikäisenä tahansa, ja opintoja voidaan hyväksilukea koulun antamin perustein. Opintojen päätteeksi tehdään lopputyö. Lopputyö on vapaaehtoinen mutta päättötodistus edellyttää suoritettua lopputyötä. Lopputyön tekeminen on itsessään jatko-opintoihin valmentavaa koulutusta.

Ilmiöoppiminien on havaintoon ja kokemukseen perustuvaa oppia olevasta. Tutkimusta siitä miten, miksi, milloin ja missä jokin on. Oppilas oppii hyödyntämään erilaisten kuvataiteeseen liittyvien osien kuten muoto, väri, tila ja perspektiivi- laatua ja olemusta sekä käyttämään niitä omassa kuvallisessa ilmaisussaan. Työskentelyn kautta hän oppii luomisen, purkamisen ja uudelleen rakentamisen taitoja; uusia näkökulmia ja tätä kautta rakentavasti kriittistä asioiden ja ilmiöiden tarkastelua.

Oppilaslähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että tehtäviä lähestytään oppilaan omien kiinnostuksenkohteiden kautta. Oppilaan maailmankuville annetaan tilaa ja heitä tuetaan itse tuottamaan, arvioimaan ja rakentamaan näistä lähtökohdista käsin kuvallista ilmaisua. Omaa ja toisten kuvallista ilmaisua tarkkailemalla ja tulkitsemalla hän edelleen tutkii maailmaa ja sen ilmiöitä sekä viestii havaintojaan näistä.