Kaunaisten kuvataidekoulu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kauniaisten kuvataidekoulu on suomen vanhin kuvataidekoulu, se on perustettu 1978. Kuvataiteen laajan oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman hyväksyivät Kauniaisten kaupunki vuonna 2018(?) ja Opetus- ja kulttuuriministeriö vuonna 2019.

Kuvataidekoulu antaa kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista perusopetusta 6 -18 vuoden ikäisille lapsille ja nuorille Kauniaisissa. Kuvataidekoulu on kaksikielinen, opetuskielinä suomi ja ruotsi. Oppilailla on mahdollisuus tarvittaessa saada myös englanninkielistä ohjausta. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Opettajina kuvataidekoulussa toimivat kuvataideopettajat ja / tai pedagogisesti suuntautuneet kuvataidealan ammattilaiset. 

Kauniaisten kuvataidekoulun tavoitteena on luoda perusteet esteettisen kasvatuksen kuvallisen alueen kehittämiseksi. Kuvataide luo oppilaille mahdollisuuksia jäsentää ja reflektoida maailmaa kuvallisen työskentelyn kautta ja avaa oppilaille kuvallisen ajattelun mahdollisuuksia monitaiteisin ja –tieteisin menetelmin.

Koulussa pyritään luomaan ilmapiiri, jossa jokainen voi kehittää omaa yksilöllistä ilmaisutapaansa, jossa tuetaan ryhmätyötaitoja ja kunnioitetaan toisten työskentelyä ja jossa arviointia ohjataan rohkaisevaan suuntaan. Koulun tavoitteena on edistää myönteisten asenteiden kehittymistä visuaalisiin tehtäviin sekä kuvalliseen kulttuuriin ja sen ilmenemismuotoihin. Kuvataidekoulua ylläpitää kannatusyhdistys ja sen toimintaa tukee Kauniaisten kaupunki sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

 

Ennen perusopintoihin hakeutumista voi osallistua kuvataidekoulun järjestämään varhaisiän kuvataidekasvatukseen, joka on suunnattu n. 4-6. lapsille.

Kauniaisten kuvataidekoulu on suomen vanhin kuvataidekoulu, se on perustettu 1978.

Taiteen perusopetus

Kauniaisten kuvataidekoulun tavoitteena on luoda perusteet esteettisen kasvatuksen kuvallisen alueen kehittämiseksi. Kuvataide luo oppilaille mahdollisuuksia jäsentää ja reflektoida maailmaa kuvallisen työskentelyn kautta ja avaa oppilaille kuvallisen ajattelun mahdollisuuksia monitaiteisin ja –tieteisin menetelmin.

Kuvataidekoulun opetus vahvistaa oppilaiden oppimisen iloa, opiskelumotivaatiota, ongelmanratkaisutaitoja ja luovaa ajattelua.

Kuvataidekoulun opetus vahvistaa oppilaiden oppimisen iloa, opiskelumotivaatiota, ongelmanratkaisutaitoja ja luovaa ajattelua. Oppilaat oppivat asettamaan omia oppimiseen liittyviä tavoitteita ja tekemään opintoihin liittyviä valintoja niiden pohjalta. Kuvataideopintojen opintojen edetessä oppilaat kykenevät ottamaan yhä enemmän vastuuta omaa oppimista ohjaavasta toiminnasta.

 

Laajan oppimäärän opintojen monipuolisuus luo jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden löytää juuri hänelle itselleen merkityksellisen ilmaisu- ja työskentelytavan. Edistyessään hän syventää omaa suhdettaan työskentelytapaan, ilmaisuun ja materiaalin sekä oppii toimimaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa. 

 

Oman ilmaisun lisäksi kuvataidekoulussa opitaan tarkastelemaan muiden kuvallista ilmaisua ja arvostamaan sitä. Sekä omista, että toisten teoksista opitaan keskustelemaan.(s.5)

 

Kauniaisten kuvataidekoulussa opiskellaan tutkimalla, tarkastelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla ilmiöpohjaisin menetelmin, ja erilaisia ilmaisumuotoja käyttäen. Tavoitteena on kokonaisvaltainen oppimiskokemus, joka sisältää havaintoja, oivalluksia ja kehittymistä. Opetus on oppilaslähtöistä, oppimisprosessia ohjataan ja sen eri vaiheet ja tulokset tuodaan esiin ensisijaisesti kuvallisina teoksina, mutta myös sanallistamalla ja käsitteellisin ilmaisuin. Sekä kuvataiteen historia, että ajankohtaiset ilmiöt ja ilmaisumuodot huomioidaan opetuksessa.

 

Oppimisen taustalla on halu tutkia havaittua. Kuvataidekoulun tehtävänä on kulkea oppilaan rinnalla, ohjata ja kannustaa häntä opinnoissaan. Ilmöitä tutkimalla, arvioimalla ja arvottamalla sekä oppimalla käyttämään niitä osana omaa ilmaisua, samoin kuin harjoittamalla itselle merkityksellistä ilmaisumuotoa, voidaan tehdä näkyväksi kuvataiteellinen teos (s.13). 

Varhaisiän kuvataidekasvatus

Varhaisiän kuvataidekasvatus lähtee ajatuksesta, että leikki ohjaa oppimista. 

Leikki, tutkiminen ja oppiminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Toiminta on moniaistista ja monitaiteista. Toiminnan tavoite on antaa lapselle vahva pohja myöhempiä opintoja varten siten, että ihmettelyn kyky ja tutkiva ote oppimiseen ja oppimisen ilo säilyy läpi koko opintopolun. Opintojen aikana jaetaan löytöjä ja kokemuksia ja opitaan iloitsemaan niistä yhdessä. 

 

Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti ja ilmiöpohjaisin menetelmin erilaisiin materiaaleihin ja kuvan tekemisen tapoihin, harjoitetaan motoriikkaa. Opinnoissa harjoitellaan itsenäisesti- ja vertaisryhmässä toimimista, rohkaistaan olemaan osallisena ja tuomaan esille omia ajatuksia, ideoita ja tulkintoja nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta. Samalla opitaan kuulemaan ja huomioimaan toista, hyväksymään erilaisuutta ja huolehtimaan omasta ympäristöstä.

 

Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmassa huomioidaan lapsen kiinnostuksen kohteet, osaaminen ja yksilölliset tarpeet. Oppimisympäristö tukee lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista. Ilmapiiri on turvallinen rohkaiseva ympäristö, jossa lasta arvostetaan ja hänestä ollaan kiinnostuneita sellaisena kuin hän on. 

 

Varhaisiän opinnot voidaan aloittaa neljän vuoden ikäisenä, ne kestävät kaksi vuotta, jonka jälkeen oppilas siirtyy kuvataiteen perusopintoihin. Varhaisiän kuvataidetunnin pituus on 45 – 60 minuuttia (s.18).

Perusopinnot

Perusopintojen alkuvaiheessa sovelletaan varhaisiän kuvataideopintojen leikinomaista, otetta oppimiseen. Kiinnitetään huomiota prosessiin ja sen eri vaiheiden merkitykseen lopputuloksessa. 

Opinnoissa kannustetaan etenevästi itsenäiseen ja omaehtoiseen työskentelytapaan ja ilmaisumuotoon. Harjoitellaan valintojen tekemistä ja asettamaan tavoitteita itse mm. reflektoimalla omaa osaamista. 

Perusopintojen opintokokonaisuudet ja opetussuunnitelma on suunniteltu siten, että jokaisella olisi mahdollisuus perusopintojen aikana löytää itselleen yksi tai useampi merkityksellinen ja ominainen ilmaisumuoto ja väline. Oman ilmaisumuodon kehittämiseksi opetus kannustaa tutun ja turvallisen lisäksi kokeilemaan myös uusia, itselle vieraitakin ilmaisumuotoja.


Sekä varhaisiän kuvataidekasvatus että perusopinnot sisältävät monipuolisesti erilaisia kuvantekemiseen liittyviä harjoitteita: piirustusta, maalausta, muotoilua ja mediaa, sekä erilaisia kokeellisia ilmaisumuotoja hyödyntäen. Opintokokonaisuuksien tavoitteena on välittää oppilaille perustiedot ja taidot, joista on turvallista ja motivoivaa siirtyä kohti syventäviä opintoja.

Syventävät opinnot

Syventävissä opinnoissa painotetaan oman ilmaisun löytämiseen ja kehittymiseen, oppilaan itsensä valitsemassa työpajassa. Syventävissä opinnoissa kehitetään edelleen kykyä reflektoida omaa työskentelyä, harjoitetaan kykyä löytää yhteyksiä oman työskentelyn ja ympäröivän maailman välillä, sekä kykyä transferoida havaittua ja opittua. Tavoitteena on, että työskentely muuttuu oppilaslähtöisesti johdonmukaisemmaksi.

 

Syventävät opintokokonaisuudet ovat keskenään vaihtoehtoisia. Mikäli oma ilmaisumuoto ja työtapa löytynyt perusopintojen aikana, voi oppilas syventyä juuri tähän itselleen merkitykselliseen tapaan ja laajentaa osaamistaan. Jos oppilaalla on tarve ilmaista itseään useamman eri muodon kautta, voi hän valita keskenään vaihtoehtoisista työpajoista itselleen sopivimmat.